پای سود غیر منطقی به بازار لوازم خانگی باز نمیشود

لوازم خانگی مانند پوشک و رب و برنج و سکه قابلیت احتکارهای خانگی را ندارد و به طور حتم اگر کسی نیاز واقعی به خرید نداشته باشد این دست کالا را نحواهد خرید

 

نماد