برگه درخواست شرکت در ششمین نمایشگاه عرضه کالای لوازم خانگی