آبگرمکن

ردیف نام شرکت نام محصول واحد قیمت مصرف کننده تاریخ اعلام قیمت
1 ایران رادیاتور پكيج گرمايشي ديواري مدل E24CF با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 46,177,990 97/07/03
2 ایران رادیاتور پكيج گرمايشي ديواري مدل E24FF (فن دار) دو مبدل دستگاه ریال 49,329,996 97/07/03
3 ایران رادیاتور پكيج گرمايشي ديواري مدل M24CF (بدون فن) دو مبدل دستگاه ریال 46,618,830 97/07/03
4 ایران رادیاتور پكيج گرمايشي ديواري مدل M24FF (فن دار) دو مبدل با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 50,255,760 97/07/03
5 ایران رادیاتور پكيج گرمايشي ديواري مدل ES28FF (فن دار) دو مبدل با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 58,245,985 97/07/03
6 ایران رادیاتور پكيج گرمايشي ديواري مدل L28CF (بدون فن) با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 55,226,231 97/07/03
7 ایران رادیاتور پكيج گرمايشي ديواري مدل L28FF (فن دار) دو مبدل ديجيتال با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 61,023,277 97/07/03
8 ایران رادیاتور پكيج ECO22FF (فن دار) دو مبدل با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 53,440,829 97/07/03
9 ایران رادیاتور پكيج K24FF (فن دار) دو مبدل ديجيتال با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 48,183,812 97/07/03
10 ایران رادیاتور پكيج L24FF (فن دار) دو مبدل ديجيتال با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 58,367,216 97/07/03
11 ایران رادیاتور پكيج L36FF (فن دار) دو مبدل ديجيتال با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 66,809,302 97/07/03
12 ایران رادیاتور پكيج LR24FF (فن دار) سه مبدل ديجيتال رده انرژي دستگاه ریال 68,517,557 97/07/03
13 ایران رادیاتور پكيج OM24FF با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 46,585,767 97/07/03
14 ایران رادیاتور پكيج OE28FF با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 74,193,372 97/07/03
15 ایران رادیاتور پكيج FGG-K-24 دو مبدل فن دار (WOLF) با احتساب عوارض و ماليات دستگاه ریال 66,809,302 97/07/03
16 ایران رادیاتور پكيج ECO22FF (فن دار) دو مبدل دستگاه ریال 47,610,720 97/07/03
17 ایران رادیاتور پكيج BM24CF (بدون فن) تك مبدل دستگاه ریال 41,350,792 97/07/03
18 ایران رادیاتور پكيج BM24FF (فن دار) تك مبدل دستگاه ریال 43,907,664 97/07/03