کمسیون بازرسی ماده ۳۹ از اتحادیه

کمسیون بازرسی ماده ۳۹ از اتحادیه
جلسه هماهنگی هیئت مدیره بامسئولین شهرداری منطقه دوازده