عضو کمیسیون تلفیق عنوان کرد: تصمیمی از روی اضطرار برای فروش کالاهایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی وجود دارد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص فروش کالای قاچاقی که در توقیف سازمان اموال تملیکی وجود دارد اظهار کرد: با کلیت مسئله که قطعاً مخالفت وجود دارد اما این تصمیم از روی اضطرار گرفته شد چون دولت گفته بود که حداکثر 7 هزار میلیارد تومان از این اموال قابل فروش هستند و این پیشنهاد دولت در کمیسیون مطرح شد و رأی آورد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص فروش کالای قاچاقی که در توقیف سازمان اموال تملیکی وجود دارد اظهار کرد: با کلیت مسئله که قطعاً مخالفت وجود دارد اما این تصمیم از روی اضطرار گرفته شد چون دولت گفته بود که حداکثر 7 هزار میلیارد تومان از این اموال قابل فروش هستند و این پیشنهاد دولت در کمیسیون مطرح شد و رأی آورد. البته لازم به ذکر است که در اساس ما مخالف فروش این کالاها هستیم.
حشمت الله فلاحت پیشه افزود: بخش عمده ای از کالاهایی که قاچاق می شوند باید معدوم شوند. مقام معظم رهبری هم تأکید داشتند که این کالاها سوزانده شود.
وی ادامه داد : بخشی از آن که قابلیت فروش دارد و به تولید و صنعت داخلی آسیب نمی رساند اگر به تصویب شورای نگهبان برسد باید ساز و کار و آئین نامه ی آن وضع شود.
فلاحت پیشه همچنین گفت: در هر صورت این تصمیم از روی اضطرار بود چون در کمیسیون تلفیق بخش های درآمدی ماده 18 حذف شد بخشهایی که مربوط به افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی بود با حذف این قسمت نیاز به جایگزینی وجود داشت که یک بخش همین کالاهایی بود که در اختیار سازمان اموال تملیکی وجود داشت.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پایان خاطرنشان کرد : ما امیدواریم که روزی به جایی برسیم که در خصوص قاچاق کالا یک تصمیم و ساز و کار مهم اتخاذ شود و نیازی به این تصمیمات نباشد تا به گونه ای دیگر از صنعت کشور حمایت شود.