گزینه پیشنهادی رییس جمهور برای وزارت اقتصاد و امور دارایی دولت دوازدهم

نماد