گزینه پیشنهادی رییس جمهور برای وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم

نماد